Workers / Pracownicy / Werknemers

Our philosophy

The key to success is matching the employee to the employer based on sincerity and openness. A long-term strategy is our goal. To achieve this goal, both sides must hold on to each other's promise and understand a meaningfully lasting relationship.

How it's working?

Happy Workers EU is looking for qualified European workers for the Dutch market. We work with reputable recruitment agencies that are our clients. These agencies also have their clients who are looking for employees.

Your first contact is Happy Workers EU, together we will look for the right job for you. When we find a job by one of your employers, then you will come to the Netherlands. Before you start work, you will get a detailed information of the working conditions and you will be in touch with us as well as with your future employer. We will inform you by e-mail about the number of hours per week, payment and everything related to housing and travel.

When we find the right job for you, then you will come to the Netherlands. You will be in touch with one of the Happy Workers EU employees and the representative of the employment agency with whom you signed the contract. Happy Workes EU will be your focal point if you have any questions.

You work for a recruitment agency or a company that hired you. However, if there is a need for support - Happy Workers EU will always help.

We provide:

 • Good salary
 • Salary by Dutch law
 • Free accommodation
 • Good care of Happy Workers EU
 • Cooperation with renowned companies

 • If you want to apply for a job send us a detailed resume in Polish, German or English. We're contact you.

  If we do not have the right offer for you, please submit your CV and write in detail what you are looking for. We will try to find the right job for you.

  Do you want to know more about Happy Workers EU? Contact us. Click HERE


  Nasza filozofia

  Kluczem do sukcesu jest dopasowanie pracownika do pracodawcy na podstawie szczerości i otwartości. Dłudoterminowa strategia  to nasz cel.  By ten cel osiągnać muszą obie strony trzymać się wzajemnych obietniec  i zrozumieć znaczennie trwałej relacji.

  Jak to działa?

  Happy Workers EU poszukuje wykwalifikowanych europejskich pracowników na rynek holenderski. Współpracujemy z renomowanymi agencjami pośrednictwa pracy, które są naszymi klientami. Te agencje mają również swoich klientów, którzy poszukują pracowników.

  Twój pierwszy kontakt to Happy Workers EU, razem poszukamy dla ciebie odpowiedniej pracy. Kiedy znajdziemy dla ciebie pracę u jednego z pracodawców,  wtedy przyjedziesz do Holandii. Zanim rozpoczniesz pracę dostaniesz dokładnie omówimy warunki pracy oraz będziesz w kontakcie zarówno z nami jak i z przyszłym pracodawcą. Mailowo poinformujemy cię ilości godzin w tygodniu, wynagrodzeniu i wszystkim co odnosi się do warunków mieszkaniowych i podróży

  Kiedy znajdziemy odpowiednią pracę dla ciebie, wtedy przyjedziesz do Holandii. Będziesz w kontakcie z jednym z pracowników Happy Workers EU i reprezentantem biura pośrednictwa pracy z którym podpisałeś umowę. Happy Workes EU będzie dla ciebie punktem centralnym, jeśli będziesz miał jakieś pytania.

  Pracujesz dla agencji pośrednictwa pracy lub firmy, która cię zatrudniła. Natomiast jeśli będzie potrzeba wsparcia -  Happy Workers EU zawsze pomoże.

  Zapewniamy:

 • Dobre wynagrodzenie
 • Wynagrodzenie wg. holenderskiego prawa
 • Darmowe mieszkanie
 • Dobrą opiekę Happy Workers EU
 • Współpracę z renomowanymi firmami
 • Jeśli chcesz ubiegać się o pracę prześlij do nas szczegółowe CV w języku polskim, niemieckim lub angielskim. My skataktujemy się z Tobą. Jeśli nie mamy aktualnie odpowiedniej oferty dla ciebie prześlij swoje CV i napisz szczegółowo czego szukasz. My postaramy sie znaleść dla ciebie odpowiednią  pracę.

  Chcesz więcej wiedzieć na temat Happy Workers EU? Skontaktuj się z nami. Kliknij TUTAJ


  Onze filosofie

  De sleutel tot succes is het afstemmen van de werknemer op de werkgever op basis van oprechtheid en openheid. Een langetermijnstrategie is ons doel. Om dit doel te bereiken, moeten beide partijen elkaars belofte nakomen en een zinvol duurzame relatie begrijpen.

  Hoe werkt het?

  Happy Workers EU is op zoek naar gekwalificeerde Europese werknemers voor de Nederlandse markt. Wij werken met gerenommeerde wervingsbureaus die onze klanten zijn. Deze bureaus hebben ook hun klanten die op zoek zijn naar werknemers.

  Uw eerste contact is Happy Workers EU, samen zullen wij op zoek naar de juiste baan voor u. Wanneer we een baan voor een van uw werkgevers vinden, komt u naar Nederland. Voordat u aan het werk gaat, krijgt u een gedetailleerde bespreking van de arbeidsvoorwaarden en bent u zowel met ons als met uw toekomstige werkgever in contact. We zullen u per e-mail informeren over het aantal uren per week, betalen en alles met betrekking tot huisvesting en reizen

  Als we de juiste baan voor je vinden, kom je naar Nederland. U neemt contact op met een van de medewerkers van Happy Workers EU en de vertegenwoordiger van het uitzendbureau met wie u het contract hebt ondertekend. Happy Workes De EU zal uw aanspreekpunt zijn als u vragen hebt.

  U werkt voor een wervingsbureau of een bedrijf dat u heeft ingehuurd. Als er echter behoefte is aan ondersteuning - Happy Workers zal de EU altijd helpen.

  Wij bieden:

 • Goede beloning
 • Salaris door Nederlandse wetgeving
 • Gratis flat
 • Goede verzorging van Happy Workers EU
 • Samenwerking met gerenommeerde bedrijven
 • Als je een baan wilt aanvragen, stuur ons dan een gedetailleerd cv in het Pools, Duits of Engels. We gaan met je uit. Als we niet de juiste aanbieding voor je hebben, stuur dan je CV en schrijf in detail wat je zoekt. We zullen proberen de juiste baan voor u te vinden.

  Wil je meer weten over Happy Workers EU? Neem contact met ons op. Klik HIER.